فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم پايه پزشکي ايران, تابستان 1382, دوره 6, شماره 2 (پیاپی 18)
 9 مقاله