فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد, تابستان 1382, دوره 46, شماره 80
 16 مقاله