فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد, بهار 1382, دوره 46, شماره 79
 14 مقاله