فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بلورشناسي و كاني شناسي ايران, بهار و تابستان 1382, دوره 11, شماره 1
 8 مقاله