فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه فيزيولوژي و فارماكولوژي (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY), بهار و تابستان 1379, دوره 4, شماره 1
 13 مقاله