فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم و مهندسي کامپيوتر (THE CSI JOURNAL ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING), تابستان 1382, دوره 1, شماره 2 (ب)
 5 مقاله