فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشکده پزشکي اصفهان, بهار 1382, دوره 21, شماره 68
 14 مقاله