فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (انگليسي), شهریور 1380, دوره 2, شماره 1
 5 مقاله