فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين, پاييز 1382, دوره 7, شماره پیوست (پیاپی 28)
 17 مقاله