فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي گياهي, شهريور 1382, دوره 39, شماره 2-1
 12 مقاله