فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز, تابستان 1382, دوره 37, شماره 58
 15 مقاله