فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز, بهار 1380, دوره 35, شماره 49
 18 مقاله