فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز, بهار 1382, دوره 37, شماره 57
 16 مقاله