فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, زمستان 1379, دوره 8, شماره 1
 8 مقاله