برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه دانشکده فني دانشگاه تبريز, بهار و تابستان 1382, دوره 29, شماره 1 (پياپي 31) ویژه الکترونیک
 10 مقاله