فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران, زمستان 1382, دوره 21, شماره 4
 9 مقاله