فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم پايه پزشکي ايران, تابستان 1379, دوره 3, شماره 2 (پیاپی 7)
 8 مقاله