فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران, 1382, دوره 10, شماره 1 (پياپي 10)
 7 مقاله