فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE), 1379, دوره 5, شماره 13
 13 مقاله