فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه هنرهاي زيبا, تابستان 1380, دوره -, شماره 9
 11 مقاله