فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در پزشکي, بهار 1382, دوره 27, شماره 1
 16 مقاله