فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه گوارش, آبان و بهمن 1380, دوره 6, شماره (پياپي 33-34)
 7 مقاله