فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشكده پزشكي, 1382, دوره 61, شماره 4
 10 مقاله