فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد, زمستان 1381, دوره 10, شماره ضمیمه 4 (ویژه نامه دیابت)
 13 مقاله