فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه گوارش, پاییز 1382, دوره 8, شماره (پياپي 44)
 8 مقاله