فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز), بهار 1384, دوره 48, شماره 194
 7 مقاله