فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه طب و تزکيه, بهار 1382, دوره -, شماره 48
 7 مقاله