فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه كودكان استثنايي (پژوهش در حيطه كودكان استثنايي), تابستان 1384, دوره 5, شماره 2 (پیاپی 16)
 5 مقاله