فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه طب جنوب, شهريور 1382, دوره 6, شماره 1
 12 مقاله