فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه يافته, زمستان 1383, دوره 6, شماره 4 (پیاپی 23)
 10 مقاله