فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران), تابستان و پاييز 1382, دوره 53, شماره 167-166 (زبان و ادبيات فارسي و باستاني)
 11 مقاله