فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي كوثر, پاييز 1382, دوره 8, شماره 3
 11 مقاله