فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني, زمستان 1383 , دوره 10, شماره 36
 8 مقاله