فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), پاییز 1383, دوره 8, شماره 3 (پیاپی 22)
 8 مقاله