فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه دانشور پزشكي, اسفند 1382, دوره 11, شماره 49
 9 مقاله