فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, بهار 1379, دوره 4, شماره 3 (مسلسل 15)
 9 مقاله