فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه دانشور پزشكي, دي 1382, دوره 11, شماره 48
 10 مقاله