فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران), 1384, دوره 18, شماره 2 (مسلسل 43)
 12 مقاله