فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانش کشاورزي, 1382, دوره 13, شماره 3
 9 مقاله