فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), پاييز 1382, دوره 4, شماره 4 (مسلسل 16)
 8 مقاله