فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي, تابستان 1382, دوره 4, شماره 15
 5 مقاله