فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, زمستان 1382, دوره 5, شماره ضمیمه 4 (ویژه مطالعه قند و لیپید تهران)
 12 مقاله