فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, زمستان 1382, دوره 5, شماره 4 (مسلسل 20)
 14 مقاله