فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران, تابستان 1382, دوره 5, شماره 2 (مسلسل 18)
 9 مقاله