فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي كوثر, بهار 1379, دوره 5, شماره 1
 10 مقاله