فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم پزشکي, مرداد و شهريور 1382, دوره 8, شماره 3
 33 مقاله