فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه شيمي و مهندسي شيمي ايران (فارسي), 1382, دوره 22, شماره 2
 9 مقاله