فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تازه هاي علوم شناختي, پاییز 1380, دوره 3, شماره 3 (پياپي 11)
 8 مقاله