فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه اصول بهداشت رواني, پاييز و زمستان 1382, دوره 5, شماره 20-19
 8 مقاله