فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران), 1382, دوره 16, شماره 3 (مسلسل 36)
 12 مقاله